สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

กรมการขนส่งทางราง
อาคาร ณ ถลาง ชั้น 4 - 5 เลขที่ 514/1 ถนนหลานหลวง
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต 10300
ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564
โทร. 02-164-2609

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://drt.thaijobjob.com
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : 

ช่องทางการชำระเงิน

เวลาที่รับชำระเงิน

1. เคาน์เตอร์  ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

เวลาทำการของธนาคาร

2. เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ  (ATM)


เปิดชำระเงินตั้งแต่วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2564 ภายในเวลา 22.00  น.

3. ระบบอินเทอร์เน็ต  ผ่าน  KTB  NETBANK

5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย                          
1.ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 330 บาท

2.ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว สำนักงบประมาณขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://drt.thaijobjob.com ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อ ฯ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรเมื่อไร
คำตอบ : กรมการขนส่งทางราง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์  www.mot.go.th และ https://drt.thaijobjob.com
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที กรมการขนส่งทางราง โทร. 02-164-2609  ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. LineID : @Thaijobjob